// // //
//

ЦК української мови і літератури

15 лютого 2012 - Іштукін В.В.

  МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ
  Взаємодія культури й освіти в контексті мовно-мовленнєвої підготовки майбутнього фахівця 
Склад комІСІЇ 
 

 

Грона Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», очолює циклову комісію викладачів української мови і літератури з 2010 року. 
Працює над проблемою «Мовно-мовленнєва компетентність як складник професійного становлення майбутнього фахівця». 
Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання української мови». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови». У 2018 році захистила докторську дисертацію з теми «Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь (13.00.02 – теорія та методика навчання української мови). 
Є автором бльзько 100 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях. Бере участь у регіональних, міжнародних науково-практичних конференціях. Керує творчою групою студентів, результатом роботи якої є участь її членів у науково-практичних конференціях, публікація студентських творчих доробків. 
Уклала посібники: «Методика вивчення орфографії», «Уроки літературного читання», «Текстознавство», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення орфографії», «Методика формування текстотворчих умінь учнів молодшого шкільного віку», «Текст і його складники», «Вивчення творчої спадщини І. Я. Франка (методичні рекомендації для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації педагогічного профілю)», «Практикум з методики навчання української мови»; автор монографії «Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування у молодших школярів текстотворчих умінь».
 

 

Попенко Ольга Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»  (посвідчення № 87907, наказ № 325 – К від 27.08.2010р.)
Працює над проблемою «Роль культурно-освітнього середовища в процесі формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкової школи».
Закінчила аспірантуру при кафедрі сучасної української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Працювала над дослідженням «Функціонально-семантична категорія інтенсивності дії».
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Коло наукових інтересів – вивчення актуальних проблем української філології, питання педагогіки та методики вищої школи, управління навчальними закладами в умовах реформування освіти.
Професіоналізм фахівця проявляється в систематичному підвищенні кваліфікації, творчій активності, здатності продуктивно задовольняти зростаючі вимоги суспільного виробництва й культури, в особистісному вдосконаленні.
Є автором понад 40 наукових праць у фахових журналах та збірниках наукових праць.
Методична компетентність викладача виявляється в поінформованості з проблем інновацій у галузі освіти, використанні різноманітних освітніх технологій і засобів навчання, способах організації роботи студентів на занятті.

 

 

  Люлька Лідія Степанівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення №12306, наказ 50 – К від 28.07.1999 р.) та знаком «Василь Сухомлинський» (посвідчення №676, наказ №823 –К від 16.08.2007 р.)

Працює над проблемою «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами дисциплін філологічного циклу». Пізнавальну активність, творчість і самостійність викладач розвиває через застосування як колективних, так й індивідуальних форм роботи (творчі групи, ділові ігри, взаємоопитування, самоаналіз, рецензування, інтелектуальні ігри). Забезпечує достатній рівень формування загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок студентів. Активно співпрацює з методичними об᾽єднаннями шкіл міста. Бере участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є автором 20 друкованих праць та співавтором  методичного посібника «Першокласник».

Окремі методичні матеріали («Світ природи на уроках мови», «Щоб навчання було цікавим», «Дивосвіт літер») надруковані на сторінках «Початкової школи», «Розкажіть онуку».

 

 

 

 

 

Фесенко Тетяна Михайлівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.
Працює над проблемою «Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх спеціалістів».
У своїй роботі спонукає студентів до самостійної діяльності, до роздумів, пошуків. Використовує тестові завдання різних видів складності, творчі повідомлення, завдання для програмового контролю знань студентів.
Під її керівництвом студенти беруть активну участь в олімпіадах, є неодноразовими переможцями Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.
Закінчила аспірантуру при кафедрі сучасної української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Працює над дисертаційним дослідженням «Семантико-синтаксичні сфери прийменників і сполучників у сучасній українській літературній мові».
Є автором 15 наукових статей у фахових журналах та збірниках наукових праць та методичних рекомендацій для вчителів української мови «Синтаксис складного речення: Формування навчальних компетенцій школярів». Бере участь у регіональних, міжнародних науково-практичних конференціях.

 

 

 

 

Дворецька Лариса Олексіївна викладач вищої категорії, старший викладач.
Працює над проблемою «Взаємодія культури й освіти в контексті мовної підготовки майбутнього фахівця».
Використовує різноманітні ефективні форми і методи викладання. Брала участь у конкурсі «Кращий викладач української мови за професійним спрямуванням» (2010 р.), регіональному семінарі з питань застосування нових інформаційних технологій у ході викладання дисциплін філологічного циклу.
Викладач постійно в пошуках нового, нестандартного, яке б сьогодні відповідало сучасним вимогам, сучасним завданням освіти. А за цим всім — клопітка праця, ретельна підготовка до кожної лекції, семінарського та практичного заняття. Лариса Олексіївна намагається працювати так, щоб заняття, окрім основного — глибоких знань – давали студентам заряд емоційності, викликали благородні пориви. Видала ряд методичних посібників: “Короткий термінологічний словник виробничо-професійної лексики” для студентів спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта (2011 р.); Збірник вправ і завдань з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності 5.01010201 Початкова освіта; Українська мова: збірник вправ для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2012 р.). Є автором ряду наукових статей: “Шляхи і засоби формування ціннісно-культурної компетентності майбутніх фахівців”, “Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у процесі викладання української мови за професійним спрямуванням”. 
 

 

 

 Лозова Наталія Григорівна – кандидат філологічних наук, викладач української мови й літератури, теорії літератури, історії української літератури, англійської мови. Працює над проблемою «Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом упровадження сучасних освітніх технологій на заняттях з української мови».
Закінчила аспірантуру відділу наукової термінології Інституту української мови НАН України. Захистила дисертацію на тему «Ідеографічна репрезентація когнітосемного простору назв суб'єктів культурної діяльності».
Є автором близько 20 наукових статей у фахових журналах та збірниках наукових праць.
Бере активну участь у Всеукраїнських лінгвістичних форумах, Всеукраїнських наукових конференціях за участю молодих учених.
У 2012 році була нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
Викладач орієнтує студентів на майбутню професійну діяльність, що дає змогу майбутнім фахівцям виокремити для себе найважливіші аспекти навчального процесу.
У своїй роботі вона демонструє досконале володіння ефективними формами і методами організації навчального процесу, які спонукають студентів до активного мислення, постійно прагне до самовдосконалення.
Видала ряд методичних посібників: «Основи теорії літератури», «Історія української літератури», «Основи теорії літератури: збірник тестових завдань», 
«Зведений словник назв суб'єктів культурної діяльності» (2016).

 

 

  Шакура Юлія Олександрівна - викладач української мови й літератури, коректури, основ журналістики. Кандидат філологічних наук.

 Працює над проблемою «Культурно-освітньо середовище колежу та його роль у формуванні молодшого редактора, коректора».
У 2014 році закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистила дисертаційне дослідження. Тема дисертації «Поліметодологічна літературознавча теорія Володимира Рєзанова». Автор понад 20 наукових статей.
Викладач професійно володіє ефективними методами та прийомами навчання і виховання, використовує різноманітні методичні прийоми, сучасні комп’ютерні технології, знайомить з новинками методичної літератури, Разом зі студентами займається науково-дослідною роботою, яка є головним механізмом розвитку та реалізації творчого потенціалу майбутнього фахівця.

 
Бойко Ярина Михайлівна – викладач вищої категорії.
Працює над проблемою «Формування мовно-мовленнєвої культури майбутнього фахівця».
Закінчила аспірантуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (кафедра сучасної української мови). Тема дослідженням «Експресивна енантіосемія в українській мові». Є автором 10 статей у фахових журналах та збірниках наукових праць.
У своїй роботі викладач використовує комп’ютерні та інтерактивні засоби навчання. Ярина Михайлівна постійно проводить відкриті заняття, на яких ділиться досвідом з колегами з проблем організації навчально-виховного процесу в умовах модульно-рейтингової системи, бере активну участь у роботі циклової комісії, здійснює ефективну навчально-пошукову діяльність студентів, які під керівництвом викладача беруть участь у науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах. Викладач володіє сучасними методами і прийомами, які спонукають студентів до пізнавальної самостійної діяльності, до роздумів, пошуків.
Видала ряд методичних посібників: «Збірник вправ із синтаксису для студентів спеціальності 5.03030301 Видавнича справа та редагування», «Українська мова. Схеми аналізу мовних одиниць», «Сучасна українська мова».
 
 

 

 

 

 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.6980 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '4sa31gojkarisn634mb5h61g40' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', '4sa31gojkarisn634mb5h61g40', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-ukra-nsko-movy-l-teratury.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-ukra-nsko-movy-l-teratury.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-ukra-nsko-movy-l-teratury.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-ukra-nsko-movy-l-teratury' AND con.pubdate <= '2019-01-17 08:29:02' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '77'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '77'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-ukra-nsko-movy-l-teratury' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=77 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='77' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='77'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=77 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=77 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 77

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC