// // //
//

2016-2017 н.р.

 1. Грона Н.В.  Спецкурс як невід'ємний компонент підготовки майбутнього вчителя початкових класів до формування текстотворчих умінь/ Н.В.Грона// “Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів”: збірник наукових праць / за заг.ред.проф. Вітвицької С.С., доц. Колесник Н.Є. - Житомир: ФОП Левковець, 2016. - С.22-27.

2. Грона Н.В. Особливості оцінки кореляційних зв'язків між дискретними соціально-педагогічними характеристиками /Н.В.Грона// International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, june 28-30, 2016. Kielce: Holu Cross University. - С.88-92

3. Кочерга О.М. Проблеми професійної підготовки робітничих кадрів в умовах соціокультурного контексту /О.М.Кочерга// International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, june 28-30, 2016. Kielce: Holu Cross University. -. - С.151-155.

4. Грона Н.В. Текстотворча діяльність майбутнього вчителя початкових класів як засіб патріотичногов виховання в  педагогічному вимірі В.О.Сухомлинського /Н.В.Грона// “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: щоб у серці жила Батьківщина”. Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції та ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читань (15-16 вересня 2016 року, м.Луцьк) / упорядк. О.В.Сухомлинської, П.С.Олешка. - Луцьк: Настир'я, 2016. - С.54-59.

5. Шакура Ю.О. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення творчості Т.Г.Шевченка у ВНЗ /Ю.О.Шакура// “Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті (ІІСТЕ-2016”/ Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів (Полтава 16-17 листопада 2016р.). - Полтава: ФОП Гаража М.Ф.2016. - С.187-189.

6. Грона Н.В. Конструктивно-творчі завдання як засіб формування текстологічних умінь майбутнього вчителя початкових класів / Н.В.Грона// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 31. Збірник наукових праць.- Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. -  С.124-130.

7. Кочерга О.М. Формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи шляхом реалізації норм літературної мови / О.М.Кочерга// “Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace”. Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (28-29 oktobra 2016)/ - Sladkovicovo, Siovenska republika, 2016. -С.56-59.

8. Євсєєва О.В. Валеологічний аспект суспільних суперечностей, здоров'я людини в контексті різних законів/ О.В.Євсєєва// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Валеологія: сучасність і майбутнє”. Випуск 20. - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2016. - С.65-71.

9. Pushkaryova T. O. Designing of didactic game programs in mathematics for primary school using Adobe / T. O. Pushkaryova, O. O. Rybalko // Education Science and Psychology. – 2016. – №2 (39). – С. 67-73. 

10. Rybalko O. A. Design of test tasks mathematics for elementary school means of Adobe Flash. Education Science and Psychology.  – No.3(40). – 2016. – Available from:  http://gesj.internet-cademy.org.ge/ru/list_artic_ru.php?b_sec=edu  

11. Рибалко О. О. Створення та застосування інтерактивних електронних таблиць на уроках математики в початкових класах [Електронний ресурс] / О. О. Рибалко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – №3 (53). – С. 38 – 48. – Режим доступу

12. Rybalko О. О. On designing an electronic educational means "Geometrical designer" by using the Adobe Flash / О. О. Rybalko // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 4. – С. 33–36.

13. Кочерга О.М. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями / О.М.Кочерга// “Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню початкової освіти, м.Ніжин, 20-21 жовтня 2016р./ за заг.ред. Є.І.Коваленко. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2016. - С.84-87.

14. Шакура Ю.О. Релігійні мотиви у художніх образах Ліни Костенко/ Ю.О.Шакура//”Наука і молодь в ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 1-2 грудня 2016 року): в 3 ч. - Полтава: ПУЕТ, 2016. - Ч.2. - С.319-323.

15. Ходак Т.В. Способи забезпечення емоційної взаємодії викладача та студента в процесі вивчення педагогічних дисциплін. «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики». Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 грудня 2016р., м.Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С.54-57.

16. Лозова Н.Г. Роль Івана Франка в українському перекладацтві кінця XIX - початку XX століття /Н.Г.Лозова// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.29-34.

17. Ходак Т.В. Його ім'я носить наш заклад / Т.В.Ходак//“Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.37-42.

18. Бачевська І.В. Творчий підхід до формування навичок розв'язання математичних задач у студентів педагогічного коледжу /І.В.Бачевська// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.52-55.

19. Дворецька Л.О. Формування педагогічного мовлення майбутніх вихователів у процесі викладання української мови за професійним спрямуванням /Л.О.Дворецька// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.66-69.

20. Журавель В.І. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування здоров'язбережувальної компетентності школярів, віднесених лікарями до спеціальної медичної групи /В.І.Журавель// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.69-77.

21. Мосціпан В.Б. Формування у студентів ціннісного ставлення до здоров'я /В.Б.Мосціпан// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.77-81.

22. Радченко О.А. Формування графічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін /О.А.Радченко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.81-89.

23. Ткаченко Л.І. Проблема формування мотивації у процесі професійної підготовки студентів педагогічних вишів / Л.І.Ткаченко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.94-103.

24. Заріпов Р.Р. Загальна характеристика безсіткових методів для задач математичної фізики /Р.Р.Заріпов// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.103-105.

25. Кумейко Г.М. Роль культурно-освітнього середовища у формуванні математичної компетентності майбутніх педагогів /Г.М.Кумейко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.105-114.

26. Купрієнко Т.М. Сучасний спосіб популяризації книги — буктрейлер /Т.М.Купрієнко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.114-118.

27. Бороніна В.М. Розвиваючий аспект раннього шкільного навчання англійської мови /В.М.Бороніна// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.140-148.

28. Гришко Т.Г. Роль устного народного творчества в нравственном воспитании учащихся /Т.Г.Гришко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.148-154.

29. Кочерга О.М. Карен С. Розвиток наочно-образного мислення дітей дошкільного віку на основі загадок /О.М.Кочерга, С.Карен// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.164-175.

30. Прокопенко С.Г. Формування екологічної культури студента /С.Г.Прокопенко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.188-194.

31. Романовська Т.І., Нагорна В., Романовський О. Взаємозв'язок координаційних здібностей фізичного розвитку та фізичних здібностей дітей 11-17 років /Т.І.Романовська, В.Нагорна, О.Романовський// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.194-200.

32. Тарасенко Н.А. Особливості роботи з портретом письменника на заняттях зарубіжної літератури /Н.А.Тарасенко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.200-207.

33. Юшко Т.В. Педагогічні основи використання мистецтва орігамі у роботі з учнями молодшого шкільного віку /Т.В.Юшко// “Теорія і методика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації”: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. - Випуск 5. - С.212-219.

34. Дєда В.М. Формування професійної готовності студентів до роботи в догкільних навчальних закладах (на матеріалі куосу “Основ природознавства та методики ознайомлення з прирородою /В.М.Дєда// Київський науково-педагогічний вісник. Науковий журнал. - №10 (10) 2017. - Київ, 2017. - С. 9-16.

35. Грона Н.В. Формування духовного здоров’я студентів ВНЗ педагогічного профілю в контеуксті вивчення сучасної української мови / Н.В.Грона// “Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія”: матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. з міжнар.участю, присвяч. 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16-17 верес.2016р.): в 3 т. / М-во освіти і науки України, Нац.акад.пед.наук України, Комунал.вищ.навч.закл. “Вінницька академія неперервної освіти”, Міжнар.акад.екології і здоров’я, м.Вільнюс, Литва, Мелітопол.держ.пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького; за заг.ред. М.Б.Євтуха та В.М.Федорця. - Вінниця: ТОВ “Планер”, 2016. - С.23-25.

36. Грона Н.В. Все як комунікативна форма тексту в системі текстотворчих умінь учнів молодшого шкільного віку /Н.В.Грона// Наукові записки. - Випуск 11. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 4. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017. - С.138-141.

Рейтинг: 0 Голосів: 0 126 переглядів
Час генерації сторінки: 0.2150 сек.
Запити до бази: 39
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '26d5ogbmso9kaj49r2usue5sb6' AND ip = '54.81.195.140' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.81.195.140', '26d5ogbmso9kaj49r2usue5sb6', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2016-2017-n-r.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.81.195.140' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2016-2017-n-r.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.81.195.140', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2016-2017-n-r.html', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2016-2017-n-r' AND con.pubdate <= '2018-07-17 14:53:17' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1010'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '18'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1010'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 44 AND NSRight >= 45 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '16'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '18'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2016-2017-n-r' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1010 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1010' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1010' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1010' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1010'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC