// // //
//

2018-2019 н.р.

 1. Євсєєва О.В. Від валеології фізичного розвитку до гуманної валеології / О.В.Євсєєва// “Педагогіка здоров’я”: збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.Ф.Прокопенка. (м.Харків, 18-19 травня 2018 р.) : ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2018. - С.128-131

1. Грона Н.В. Контекстне навчання в підготовці майбутнього фахівця до формування текстотворчих умінь в учнів молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Н. В. Грона // Матеріали всеукр. науково-практичної інтернет-конференції «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи» (м. Київ, 29 травня 2018 року) – Київ, 2018. - С.44-49.

2. Євсєєва О.В. Нова валеологія та перспективи 4-ї ери в системі охорони здоров’я /О.В.Євсєєва, П.Ю.Ліпський// Матеріали другого міжнародного симпозіуму “Освіта і здоров’я підростаючого покоління” Зб.наук.праць в 2-х частинах / За ред. Страшка С.В. - Вип. 2. - Ч.1. - К.: Алатон, 2018 (24-26 квітня 2018 р., м. Київ). - С.34-39.

3. Рибалко О.О. Електронний освітній ресурс “Математика 1 клас. 1 частина”. -  Гриф МОН України. Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” (протокол №4 від 19.06.2018 р.).

4. Грона Н.В. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у формуванні текстотворчої компетентності майбутнього вчтителя початкових класів / Н.В.Грона// Наукові записки/ Ред.кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. - Випуск 172. - Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: “КОД”, 2018. - С. 73-77.

5. Грона Н.В. Робочий зошит як ефективний засіб формування текстотворчих умінь учнів молодшого шкільного віку / Н.В.Грона// - Knowledge. Education. Law. Management nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie/ - № 2 (22)/ 2018  czerwiec/ - Wydano 2018 roku. - С.22-30.

6. Сидоріна О.В.Алюзії в романі В.Підмогильного “Місто” на “Божественну комедію” Данте Аліг’єрі. Українська мова і література в школі. № 5 (140) 2018. С.19-23. 

7. Грона Н.В. Формування текстотворчої компетентності майбутніх учителівпочаткових класів / Н. В. Грона // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», 2018 – № –  21 – С. 139–143.

8. Дєда В.М. Формування астрономічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобом колективного проектування / Київський науково-педагогічний вісник: науковий журнал. - № 15 (15) 2018. - Київ, 2018. - С.8-12.

9. Гришко Т.Г. Роль української перекладацької школи в розвитку української та світової літератури / Київський науково-педагогічний вісник: науковий журнал. - № 15 (15) 2018. - Київ, 2018. - С.4-8.

10. Юрченко Н.М. Коммуниативно-деятельностный подход к обучению младших школьников на уроках русского языка / Київський науково-педагогічний вісник: науковий журнал. - № 15 (15) 2018. - Київ, 2018. - С.83-86.

11. Біленко Н.І. Підготовка студентів до впровадження ідей В.О.Сухомлинського на уроках трудового навчання у Новій українській школі /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.17-19.

12. Дяченко І.І. Проблеми музичного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.41-43.

13. Євсєєва О.В. Можливості оптимізації стану здоров'я сучасної молоді /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.44-49.

14. Кочерга О.М. Педагогічна система В.О.Сухомлинського і сучасність / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.67-73

15. Люлька Л.С. Підготовка вчителя до творчої роботи з молодшими школярами у контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.82-85.

16. Романовська Т.І. Погляди В.О.Сухомлинського на фізичне виховання школярів /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.101-104.

17. Ткаченко Л.І. Діяльнісний підхід до організації освітнього процесу в умовах Нової української школи через призму ідей В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.116-122.

18. Ходак Т.В. “Серце віддане дітям” /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.136-140.

19. Юрченко Н.М. Педагогическое наследие Василия Сухомлинского в процессе формирования коммуникативной компетентности младших школьников /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.158-163.

20. Кумейко Г.М. Деякі аспекти розв'язування сюжетних (простих) задач у 1-4 класах / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.186-194.

21. Попенко Ю.М. Формування іншомовної компетентності студентів педагогічного коледжу засобами семантизації лексичних одиниць /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.200-203.

22. Прокопенко С.М. Причини та профілактика сколіозу у дітей та підлітків /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.204-208.

23. Радченко О.А. ХХХVІ Всеукраїнська олімпіада з трудового навчання: підготовка, організація, проведення, враження /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.208-217.

 

24. Салівон Р.П. Вплив тривалого відпочинку на розвиток фізичних якостей легкоатлеток віком 15-16 років /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.217-223.

25. Шакура Ю.О. Теоретичні основи проблеми професійної складової толерантності майбутнього фахівця /Ю.О.Шакура// Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції / [редактори-упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький, Д.Романюк, А.Сохал]. - Варшава - Ужгород - Херсон: Посвіт, 2019. - С.173-176.

26. Бойко Я.М. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі вивчення дитячої літератури та основ культури і техніки мовлення /А.М.Бойко// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.6-11.

27. Лозова Н.Г. Когнітивні підходи до формування англомовної лексичної компетентності /Н.Г.Лозова// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.26-28.

28. Шакура Ю.О. Виховання толерантності у студентської молоді в умовах оновлення національної системи освіти / Ю.О.Шакура// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.67-74.

29. Верхогляд І.М. Екологічне виховання студентів на прикладі розгляду проблем окремих галузей виробництва та пошуку шляхів їх вирішення (розвиток бджільництва та екологія фітосфери) /І.М.Верхогляд // Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.11-15.

30. Верхогляд І.М., Жилкіна Т. Дослідження медоносних рослин трансформерів флори Приудайського краю /І.М.Верхогляд, Т.Жилкіна// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.162-170.

31. Прокопенко С.Г. Актуальні проблеми формування екологічної культури студента /С.Г.Прокопенко// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.36-41.

32. Прокопенко С.Г. Організація роботи асистента вчителя з дітьми з особливими освітніми потребами /С.Г.Прокопенко// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.123-131.

33. Євсєєва О.В. Здоровий спосіб життя у сьогоденні українців /О.В.Євсєєва// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.75-84.

34. Голубова І.С. Використання експресивних засобів у соціальній рекламі /І.С.Голубова// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.15-20.

 

35. Котеленець В.М. Комунікативна компетентність як компонент професійної культури майбутнього вчителя /В.М.Котеленець// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.21-25.

36. Котеленець В.М. Інформаційні технології у професійній підготовці майбутнього фахівця /В.М.Котеленець// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.86-89.

37. Ходак Т.В. Особливості організації педагогічної практики студентів відділення фізичного виховання /Т.В.Ходак// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.57-64.

38. Кочерга О.М. Психологічна казка як засіб роботи з дітьми молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання /О.М.Кочерга// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.90-103.

39. Нечай О.І. Актуальні питання професійної підготовки майбутніх учителів технологій / О.І.Нечай// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.28-33.

40. Радченко О.А.  Методика підготовки майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей учнів 5-8 класів на уроках трудового навчання / О.А.Радченко// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.41-46.

41. Череп В.Г. Організація професійної підготовки майбутнього вчителя технологій у педагогічному коледжі /В.Г.Череп// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.64-67.

42. Помігуєва Л.П., Помігуєв О.Ю. Мультимедійна модель формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах педагогічного коледжу /Л.П.Помігуєва, О.Ю.Помігуєв//Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.33-36.

43. Лопатнікова Т.М. Естетичне виховання студентів коледжу засобами образотворчого мистецтва /Т.М.Лопатнікова// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.104-116.

44. Суддя З.О. Педагогічні погляди С.Русової у контексті сучасної парадигми дошкільної освіти / З.О.Суддя// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.52-56.

45. Пастушенко Н.Б., Суддя З.О. Підготовка майбутніх вихователів до здійснення екологічного виховання дітей дошкільного віку в еколого-розвивальному середовищі /Н.Б.Пастушенко, З.О.Суддя// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.117-123.

 

46. Заріпов Р.Р. Аналіз особливостей методу кліткових автоматів для задач математичної фізики /Р.Р.Заріпов// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.84-86

47. Шатковська А.Ю. Реалізація оновлених завдань історичної та правової підготовки фахівця через застосування інноваційних технологій /С.Г.Прокопенко// Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.141-145.

48. Грона Н.В. Самостійна робота як складник підготовки майбутнього вчителя в контексті ідей Нової української школи /Н.В.Грона// Knowledge. Education. Law. Management nauka. Os'wiata. Prawo. Zarzadzanie. - № 4 (24)/ 2018 grudzien'. - С.88-96.

49. Грона Н.В. Текстотворчий аспект у лінгводидактичній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Н.В.Грона// “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  С.96-101.

50.  Шакура Ю.О. Виховання толерантності майбутнього вчителя на заняттях із української літератури / Ю.О.Шакура// “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  С.96127-131.

51. Гришко Т.Г. Роль художньої літератури в духовному розвитку людства / Т.Г.Гришко// Київський науково-педагогічний вісник: науковий журнал. - № 16 (16) 2019. - Київ, 2019. - С.20-24.

52. Дєда В.М. Готовність до експериментування як необхідна складова підготовки майюутнії фахівців дошкільної освіти /В.М.Дєда// Київський науково-педагогічний вісник: науковий журнал. - № 16 (16) 2019. - Київ, 2019. - С.24-29.

53. Мельничук О.І. Теоретико-технологічні аспекти використання виховних ситуацій в процесі морального виховання старших дошкільників /О.І.Мельничук// “Дошкільна освіта в Україні: лідерство в професії”: збірник статей / [авт.колект.: Л.В.Артемова, Г.В.Бєлєнька, Н.М.Голота та їн.; упорядники Бєлєнька Г.В., Машовець М.А.]. - К.: Київський університет ім. Б.Грінченка, 2015. - С.159-172.

54. Мельничук О.І. Підготовка майбутніх вихователів у закладах фахової передвищої освіти до реалізації концепції інклюзивного навчання // Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі: збірник науково-методичних праць / за заг.редакцією Л.В.Зданевич, Н.М.Миськової, Л.С.Пісоцької, О.Д.Рейпольської. Хмельницький: ХГПА, 2019. У 2-х ч. Ч. ІІ. - С.22-27.

Рейтинг: 0 Голосів: 0 181 перегляд
Час генерації сторінки: 1.2742 сек.
Запити до бази: 39
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'vn1uudshhkk7orvd9r7bd6dec0' AND ip = '3.228.220.31' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.228.220.31', 'vn1uudshhkk7orvd9r7bd6dec0', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2018-2019-n-r.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.228.220.31' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2018-2019-n-r.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.228.220.31', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2018-2019-n-r.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2018-2019-n-r' AND con.pubdate <= '2020-08-14 17:19:12' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1240'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '18'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1240'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 40 AND NSRight >= 41 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '16'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '18'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/nayk-metod/2018-2019-n-r' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1240 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1240' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1240' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1240' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1240'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC