// // //
//

Відділення технологічної освіти

20 червня 2015 - Іштукін В.В.

  У 1957 році в училищі відкривається відділ виробничого навчання, на якому і в наш час здобувають професійну освіту майбутні педагоги галузі «Технологія», які досконало володіють сучасними засобами обробки різних матеріалів, уміло використовують набуті навички роботи з сучасним устаткуванням та комп’ютерною технікою.

  Минає час, змінюються люди, але і сьогодні, як і раніше, на всіх історичних етапах життєвим кредо викладачів відділення технологічної освіти залишаються слова видатного педагога Василя Сухомлинського: «Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця!»

  Навчальний процес на відділенні спрямований на надання кожному студентові можливості аналізувати, співставляти різні точки зору, різні позиції, формулювати й аргументувати свою думку, спираючись на власний досвід та досвід інших. Такий підхід до організації діяльності студентів створює сприятливі умови для творчого розвитку майбутнього вчителя, спонукає до самостійної пошукової роботи, дає змогу знаходити нові оригінальні способи розв’язання педагогічних ситуацій.

  Для забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх фахівців на відділенні працюють 35 викладачів, із них: 8 кандидатів наук, 24 викладачі вищої категорії, 5 викладачів І категорії, 11 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист», 5 – «старший викладач».

  Специфіка підготовки майбутніх учителів технологій вимагає оснащення передбачених навчальним планом лабораторій для формування професійних навичок студентів. До їх послуг коледж має по-сучасному обладнані майстерні, наповнені потрібним інвентарем, верстатами, інструментом, матеріалами, методичним забезпеченням.

  Серед них - майстерня з ручної обробки металу, яка обладнана слюсарними верстатами для ручної обробки металу, електрифікованим ручним інструментом, ручним інструментом для обробки металу та майстерня з механічної обробки металу, яка обладнана токарними, фрезерними, заточними верстатами.

  Навчання з ручної обробки металів у навчальних майстернях здійснює А.М. Самбор. Понад 40 років Анатолій Миколайович присвятив педагогічній діяльності в нашому закладі.

  Майстернею з механічної обробки металів  керує Юрій Павлович Чумак. Він докладає чимало зусиль для того, щоб озброїти студентів ґрунтовними знаннями про будову верстатів для роботи з металом, навчити розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, сформувати у майбутніх учителів технологій практичні навички роботи на різних верстатах з обробки металу, виховати добросовісне ставлення до праці, розвивати творчі здібності студентів.

  З найдавніших часів дерево було одним з основних природних оберегів людини. Тож не випадково, що в процесі професійної підготовки вчителів технологій важливу роль відіграють ґрунтовні навички з ручної та механічної обробки деревини. Майстерня з ручної обробки деревини обладнана верстатами, сучасним ручним й електрифікованим інструментом, іншим необхідним устаткуванням. У майстерні з механічної обробки деревини до послуг студентів – комбіновані верстати: круглопилковий і стругальний, рейсмусний, фрезерний, заточний та токарні. Майстернею з ручної обробки деревини керує Цапенко Микола Миколайович. На його заняттях створюються сприятливі умови для професійного самовизначення, розвитку технічної творчості та конструкторських здібностей, морально-вольових якостей та культури праці студентів. 

  Достатню увагу викладач приділяє позааудиторній роботі, керує гуртком «Художня різьба по дереву», де студенти опановують різні техніки різьблення, здобувають практичні навички художнього оздоблення виробів, готуються до організації та проведення гурткової роботи у подальшій професійній діяльності. Виготовлені студентами вироби вражають своєю довершеністю, високохудожнім рівнем як на виставках місцевого значення, так і на різних заходах навчального закладу.

  Завідуючий майстернею з механічної обробки деревини Симоненко Максим Юрійович докладає чималих зусиль для формування у студентів практичних умінь та навичок з експлуатації та обслуговування ручних електроінструментів та механічних верстатів, умінь виконувати основні технологічні операції з механічної обробки деревини, розвитку конструкторських і технологічних умінь та навичок у розробці і виготовленні виробів.

  У коледжі працює кабінет технічної естетики, завідуючим якого є Олександр Юрійович Помігуєв. Мета кабінету – сприяти підвищенню ефективності підготовки до гурткових занять у школі, систематизувати, розширювати знання студентів, удосконалювати навички і вміння обробки та оздоблення різних видів матеріалів, розвивати творчі, пізнавальні здібності. Кабінет обладнаний необхідними навчальними посібниками, демонстраційними таблицями, ручним інструментом та механічним обладнанням. Студенти мають можливість не тільки на заняттях переглядати літературу, а й за графіком у позааудиторний час удосконалювати свої уміння роботи з моделями.

  Уміння зрозуміти інформацію, подану в графічній формі, має велике значення як під час навчання студентів, так і в процесі подальшої професійної діяльності, адже графічні зображення виступають уні­версальним засобом об’єктивації знань. Для цього в коледжі створений кабінет креслення з методикою викладання (завідуючий кабінетом – Нечай Олександр Іванович), обладнаний спеціальними креслярськими сто­лами, наочними посібниками, повним методичним забезпеченням лекційних і практичних занять. Для забезпечення сучасного підходу до викладання креслення кабінет обладнаний комп’ютером, підключеним до мережі Internet, проектором та екраном.

  Однією з фахових дисциплін на технологічному відділенні є загальна електротехніка, вивчення якої передбачає цикл електромонтажних робіт, їхнє практичне виконання здійснюється в лабораторії електротехніки (керівник Чумак Юрій Павлович).

  Сьогодні студенти відділення, окрім основної спеціальності, здобувають додаткову кваліфікацію «Вчитель інформатики». Тому пріоритетним завданням стало створення комп’ютерних класів, оснащених сучасними комп’ютерами з доступом в Internet, мультимедійними дошками та проекторами. На сьогодні студенти відділення технологічної освіти мають можливість навчатися в трьох комп’ютерних класах.

  Реалізація завдань щодо вдосконалення роботи відділу відбувається двома основними шляхами: не­ухильним зростанням якісного складу педагогічних працівників та зміцненням навчально-матеріальної бази.

  У 2013 році на базі коледжу створено лабораторію новітніх інформаційних технологій та технічних засобів навчання, оснащену сучасними ноутбуками, проектором, мультимедійною дошкою, телевізором, цифровими фото- та відеокамерами. Лабораторія служить не стільки навчальним кабінетом, у якому студенти ви­вчають призначення та методику застосування різних сучасних технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі, а й місцем, де майбутні вчителі мають вільний доступ до мережі Internet для підготовки до навчальних занять та проходження педагогічної практики в школі.

  Викладачі відділення, формуючи професійну компетентність майбутніх учителів технологій та ін­фор­матики, належну увагу приділяють організації навчально-пошукової діяльності студентів, проводять теоретико-практичні конференції із актуальних проблем вивчення фахових дисциплін, засідання круглих столів за участю вчителів технологій базових шкіл міста та району, майстер-класи, на яких демонструють сучасні підходи до проведення уроків трудового навчання в закладах освіти.

  Педагогічна діяльність викладачів тісно пере­плі­тається з науково-дослідною, пов’язаною з проблемами тех­нологічної освіти. Як результат – численні публікації в науково-методичних виданнях, посібники, методичні рекомендації, які сприяють підвищенню якості й ефек­тивності підготовки майбутніх спеціалістів.

  Викладачі творчо ставляться до проблеми науково-методичного забезпечення навчального процесу. З кожного предмета розроблено навчально-методичні комплекси для вивчення курсу, які, окрім навчальних і робочих програм з дисципліни, містять розробки лекцій та практичних занять, індивідуалізованих теоретичних і практичних завдань різної складності для самостійної роботи сту­дентів, методичні посібники для вивчення окремих тем курсу.

  На сучасному етапі, коли визначальним став фактор раціонального використання інтелектуального потенціалу кожної особистості, особливо гостро стоїть питання не лише надавати студентам знання та навички в галузі професійної діяльності, а й формувати в них дослідницько-наукові вміння. Велику роль у цьому відіграє організація науково-дослідної роботи студентів, яку викладачі відділення розглядають як складник організації навчально-виховного процесу. Для підвищення ефективності науково-дослідної роботи на відділенні створені творчі групи, члени яких є постійними учасниками і призерами олімпіад, конкурсів.

  Студенти відділення є активними учасниками  художньої са­мо­ді­яльності: танцювального ко­лек­ти­ву, хору, драматичного гуртка, вокальних та інст­ру­ментальних груп. Визнаною у Прилуках та за його межами є і команда КВН коледжу, членами якої є студенти відділення.

  Можуть гордитися своїми успі­хами й спортсмени відділення. Щороку вони займають призові місця в районних, обласних та все­українських змаганнях з баскетболу, легкої атлетики, футболу та аеробіки. 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.6108 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'rpglpcrbh93lig86il8udgigr7' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', 'rpglpcrbh93lig86il8udgigr7', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-tehnolog-chno-osv-ty.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-tehnolog-chno-osv-ty.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-tehnolog-chno-osv-ty.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '63'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 33 AND NSRight >= 34 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-tehnolog-chno-osv-ty' AND con.pubdate <= '2019-08-24 19:19:56' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '738'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '55'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '738'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-tehnolog-chno-osv-ty' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=738 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='738' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='738'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=738 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=738 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 738

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '63' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC