1 643

Грона Н.В.

Грона Наталія Вікторівна

Грона Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Очолює циклову комісію викладачів української мови й літератури з 2010 року.

Працює над проблемою «Мовно-мовленнєва компетентність як складник професійного становлення майбутнього фахівця».

Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання української мови». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування у молодших школярів орфографічних умінь і навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови».

З 2012 року працювала над докторським дослідженням «Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. У 2018 році присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук із спеціальності теорія та методика навчання (українська мова).

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Коло наукових інтересів:

  • методика навчання української мови;
  • орфографічна компетентність;
  • проблема формування текстотворчих умінь.

Є автором більше 100 наукових і методичних видань, зокрема, навчальних посібників: «Методика вивчення орфографії», «Уроки літературного читання», «Текстознавство», «Текст і його складники», «Вивчення творчої спадщини І.Я. Франка», «Робота з текстом: учимося розуміти, аналізувати, створювати», «Методика вивчення елементів лексикології учнями молодшого шкільного віку», «Методика вивчення граматики», «Формування орфографічної компетентності учнів молодшого шкільного віку», «Експрес-порадник учителя НУШ: короткий термінологічний словник».

Попенко О.М.

Попенко Ольга Михайлівна

Попенко Ольга Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Працює над проблемою «Роль культурно-освітнього середовища в процесі формування комунікативної компетентності майбутнього фахівця».

Закінчила аспірантуру при кафедрі сучасної української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Працювала над дослідженням «Функціонально-семантична категорія інтенсивності дії».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Коло наукових інтересів – вивчення актуальних проблем української філології, питання педагогіки та методики вищої школи, управління навчальними закладами в умовах реформування освіти.

Професіоналізм фахівця проявляється в систематичному підвищенні кваліфікації, творчій активності, здатності продуктивно задовольняти зростаючі вимоги суспільного виробництва й культури, в особистісному вдосконаленні.

Є автором понад 50 наукових праць у фахових журналах та збірниках наукових праць. Методична компетентність викладача виявляється в поінформованості з проблем інновацій у галузі освіти, використанні різноманітних освітніх технологій і засобів навчання, способах організації роботи студентів на занятті.

Люлька Л.С.

Люлька Лідія Степанівна

Люлька Лідія Степанівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та знаком «Василь Сухомлинський».

Працює над проблемою «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами дисциплін філологічного циклу».

Пізнавальну активність, творчість і самостійність викладач розвиває через застосування як колективних, так й індивідуальних форм роботи (творчі групи, ділові ігри, взаємоопитування, самоаналіз, рецензування, інтелектуальні ігри). Забезпечує достатній рівень формування загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок студентів. Активно співпрацює з методичними об᾽єднаннями шкіл міста. Бере участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є автором 20 друкованих праць та співавтором  методичного посібника «Першокласник».

Окремі методичні матеріали («Світ природи на уроках мови», «Щоб навчання було цікавим», «Дивосвіт літер») надруковані на сторінках «Початкової школи», «Розкажіть онуку».

Шкуренко Т.М.

Шкуренко Тетяна Михайлівна

Шкуренко Тетяна Михайлівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Працює над проблемою «Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх спеціалістів».

У своїй роботі спонукає студентів до самостійної діяльності, до роздумів, пошуків. Використовує тестові завдання різних видів складності, творчі повідомлення, завдання для програмового контролю знань студентів.

Під її керівництвом студенти беруть активну участь в олімпіадах, є неодноразовими переможцями Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

Закінчила аспірантуру при кафедрі сучасної української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Працює над дисертаційним дослідженням «Семантико-синтаксичні сфери прийменників і сполучників у сучасній українській літературній мові». Є автором 20 наукових статей у фахових журналах та збірниках наукових праць та методичних рекомендацій для вчителів української мови «Синтаксис складного речення: Формування навчальних компетенцій школярів». Бере участь у регіональних, міжнародних науково-практичних конференціях.

Бойко Я.М.

Бойко Ярина Михайлівна

Бойко Ярина Михайлівна – викладач вищої категорії.

Працює над проблемою «Формування мовно-мовленнєвої культури майбутнього фахівця».

Закінчила аспірантуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (кафедра сучасної української мови). Тема дослідженням «Експресивна енантіосемія в українській мові». Є автором більше 20 статей у фахових журналах та збірниках наукових праць.

У своїй роботі викладач використовує комп’ютерні та інтерактивні засоби навчання. Ярина Михайлівна постійно проводить відкриті заняття, на яких ділиться досвідом з колегами з проблем організації освітнього процесу в умовах модульно-рейтингової системи, бере активну участь у роботі циклової комісії, здійснює ефективну навчально-пошукову діяльність студентів, які під керівництвом викладача беруть участь у науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах. Викладач володіє сучасними методами і прийомами, які спонукають студентів до пізнавальної самостійної діяльності, до роздумів, пошуків.

Видала ряд методичних посібників: «Збірник вправ із синтаксису для студентів спеціальності 5.03030301 Видавнича справа та редагування»,  «Українська мова. Схеми аналізу мовних одиниць», «Сучасна українська мова».

Дворецька Л.О.

Дворецька Лариса Олексіївна

Дворецька Лариса Олексіївна – викладач вищої категорії, старший викладач.

Працює над проблемою «Взаємодія культури й освіти в контексті мовної підготовки майбутнього фахівця».

Використовує різноманітні ефективні форми і методи викладання. Брала участь у конкурсі «Кращий викладач української мови за професійним спрямуванням» (2010 р.), регіональному семінарі з питань застосування  нових інформаційних технологій у ході викладання дисциплін філологічного циклу. Викладач постійно в пошуках нового, нестандартного, яке б сьогодні відповідало сучасним вимогам, сучасним завданням освіти. А за цим всім — клопітка праця, ретельна підготовка до кожної лекції, семінарського та практичного заняття.

Лариса Олексіївна намагається працювати так, щоб заняття, окрім основного — глибоких знань – давали студентам заряд  емоційності, викликали благородні пориви.  Видала ряд методичних посібників: «Короткий термінологічний словник виробничо-професійної лексики» (2011 р.), «Збірник вправ і завдань з української мови (за професійним спрямуванням)», «Українська мова: збірник вправ для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2012 р.)».

Є автором ряду наукових статей: «Шляхи і засоби формування ціннісно-культурної компетентності майбутніх фахівців», «Формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у процесі викладання української мови за професійним спрямуванням»

Лозова Н.Г.

Лозова Наталія Григорівна

Лозова Наталія Григорівнакандидат філологічних наук, викладач вищої категорії.

Працює над проблемою «Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом упровадження сучасних освітніх технологій на заняттях з української мови».

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантуру Інституту української мови НАН України. Захистила дисертацію на тему «Ідеографічна репрезентація когнітосемного простору назв суб’єктів культурної діяльності в українській мові».

Є автором понад 30 наукових статей у фахових журналах та збірниках наукових праць. Уклала й видала «Зведений словник назв суб’єктів культурної діяльності в українській мові» (2016).

Бере активну участь у лінгвістичних форумах, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

У 2012 році була нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Викладач орієнтує студентів на майбутню професійну діяльність, що дає змогу майбутнім фахівцям виокремити для себе найважливіші аспекти навчального процесу. У своїй роботі вона демонструє досконале володіння ефективними формами і методами організації навчального процесу, які спонукають студентів до активного мислення, постійно прагне до самовдосконалення. Упорядкувала ряд методичних посібників: «Основи теорії літератури», «Історія української літератури», «Основи теорії літератури: збірник тестових завдань», «Історія давньої української літератури (від часів Київської Русі до XVIII ст.). Хрестоматія», «Українська мова. Морфологія. Практикум», «Методичні рекомендації до викладання української літератури в закладах фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання».

Шакура Ю.О.

Шакура Юлія Олександрівна

Шакура Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Працює над проблемою «Культурно-освітньо середовище колежу та його роль у формуванні молодшого редактора, коректора».

У 2014 році закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистила дисертаційне дослідження. Тема дисертації «Поліметодологічна літературознавча теорія Володимира Рєзанова». Автор понад  30 наукових статей.

Викладач професійно володіє ефективними методами та прийомами навчання і виховання, використовує різноманітні методичні прийоми, сучасні комп’ютерні технології, знайомить з новинками методичної літератури, Разом зі студентами займається пошуково-дослідною роботою, яка є головним механізмом розвитку та реалізації творчого потенціалу майбутнього фахівця.

Викладач постійно працює над інтегруванням кращих зразків педагогічного досвіду в інноваційні форми та методи роботи з молоддю. Коло наукових інтересів: сучасний літературний процес, функційні й комунікативні аспекти лінгвістики тексту, культура мовлення, інноваційні освітні технології.