645

Викладачі:

  • мають конкретні завдання з наукової, методичної й освітньої роботи;
  • уникають одноманітності форм і методів викладання, однозначності рішень, заорганізованості, безсистемності;
  • працюють як творча лабораторія, як центр передової педагогічної думки, стартовий майданчик для молодих, скарбниця педмайстерності для колег;
  • спрямовують виховну роботу на відродження національної самосвідомості, формування духовності студентів.

Здобутки тут має кожен педагог, хоча напрям творчого пошуку – індивідуальний

Інтелектуальний та фаховий потенціал викладачів циклової комісії української мови і літератури відповідає сучасним вимогам, які стоять перед вищою школою, та здатний забезпечити викладання української мови на рівні, передбаченому новими програмами та потребами суспільства.

Викладачі циклової комісії постійно опікуються пошуково-дослідницькою роботою студентів. Показником результативності такої співпраці є участь студентів у науково-практичних конференціях, друк статей у науково-методичних журналах.

Циклова комісія працює також як консультативний центр для працівників та студентів Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради з питань культури української мови та стилістичних засад мовного спілкування.

На цикловій комісії мають значний досвід залучення студентів до участі в масових заходах (літературно-музичні вечори, присвячені окремим письменникам; традиційні Шевченківські читання та вечори, бесіди на практичних заняттях на теми культурного життя України; відвідання зі студентами виставок; культпоходи в театр, краєзнавчий музей тощо).

Викладачі комісії працюють над проблемою «Оптимізація формування професійної компетентності майбутнього фахівця в процесі вивчення дисциплін філологічного циклу».

Основні напрями роботи: розвиток творчих сил та здібностей майбутнього фахівця, сформованості професійної культури студентів, розширення професійного досвіду, залучення індивіда в культурну діяльність, що сприяє перетворенню знань про культуру в етично-естетичні переконання, у норми і принципи духовного життя, в уміння та навички креативної діяльності.

Циклова комісія систематично підтримує зв’язки із громадськістю через засоби масової інформації та у форматі особистих зустрічей, зокрема з учителями міських шкіл, із шкільною молоддю, викладачі популяризують знання про традиції, етнокультурні особливості, мовну й мовленнєву культуру українського народу.

Усю свою роботу циклова комісія викладачів української мови і літератури спрямовує на розбудову вищої освіти, забезпечення духовного, професійного та інтелектуального розвитку особистості, підготовку висококваліфікованих національних кадрів у системі освіти.

Грона Н.В.,
голова циклової комісії