810

В умовах сьогодення, коли з кожним роком збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами, все більше уваги слід приділяти професійній універсальності та гнучкості у підготовці педагогічних кадрів, а саме вихователів та вчителів початкових класів, до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Однією з передумов успішної розбудови інклюзивного освітнього середовища є уведення до закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням посади асистента вчителя, тобто фахівця, допомога якого на сьогодні є вкрай необхідною у освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.

Враховуючи це, викладачі коледжу плідно працюють над вирішенням проблеми удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивної освіти. Відповідно до листа МОН України за № 1/9-456 від 18.06.2012 р., в коледжі з 2018–2019 навчального року офіційно впроваджено спецкурс «Особливості організації освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання» у навчальний план підготовки фахівців за напрямом  «Початкова освіта». А з вересня 2019 року на виконання листа МОН України № 43-20/3923 від 07.10.2011 р. у педагогічному коледжі в рамках підготовки студентів за напрямом «Початкова освіта» було розпочато підготовку студентів за додатковою кваліфікацією «Асистент вчителя початкових класів з інклюзивним навчанням». У зв’язку з цим, до навчальних планів цієї спеціальності було включено дисципліни «Основи інклюзивного навчання», «Основи спеціальної психології дітей молодшого шкільного віку»,  «Основи читання шрифту Брайля», «Основи жестової мови».

Короткі відомості про асистента вчителя

Інклюзивна освіта – це не просто прихід дитини з особливими освітніми потребами до звичайної школи. Це створення в спільному просторі особливого підходу до навчання такої дитини, який передбачає додаткові елементи освітнього процесу – індивідуальний план розвитку дитини, спеціально облаштоване місце, належні умови для неї і обов’язкова наявність асистента вчителя інклюзивному класі.

Посада асистента вчителя є відносно новою для української школи. Вона розглядається в контексті інклюзивної освіти, адже головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителеві навчати дітей з особливими освітніми потребами.

Робота асистента вчителя складна, багатогранна та динамічна і вимагає від нього певних знань, умінь та навичок. Зокрема ґрунтовних знань законодавчо-теоретичної бази, до якої належать:

 • основи законодавства України про освіту;
 • міжнародні документи про права людини й дитини;
 • державні стандарти освіти;
 • індивідуальні аспекти розвитку дітей з особливими освітніми потребами; норми й правила ведення документації.

Важливими є і практичні навички, які повинен опанувати асистент учителя:

 • застосування професійних знань у діяльності; здійснення педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • вміння налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами освітнього процесу.

Успішність професійної діяльності також залежить від особистісних якостей асистента вчителя до яких можна віднести: комунікативні та організаційні здібності; здатність співпереживати; ціннісні орієнтації.

Посада асистента вчителя передбачена українським законодавством. Вона включена в Класифікатор професій (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327) та передбачена Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 06.12.2010 № 1205).

Асистент учителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу насамперед для дітей з особливими потребами, але слід зазначити, що асистент учителя працює не з конкретною дитиною, а зі всім класом, у якому можуть бути й кілька дітей з особливими освітніми потребами. Важливим складником успішного функціонування інклюзивної системи освіти є, безперечно, командний підхід. З огляду на це роль асистента вчителя є значимою в забезпеченні успішного освітнього процесу: для учителів, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків і решти дітей у класі. Задля цього асистент учителя не тільки має бути свідомий до своїх обов’язків, сучасних методик викладання, а й повинен плекати низку цінностей та особистих якостей.

Асистент учителя повинен уміти:

 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
 • налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами навчально-виховної діяльності;
 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Асистент учителя повинен мати:

 • розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати;
 • ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність;
 • навички вирішення конфліктних ситуацій.